principy CSR veřejné správy

Přeshraničně partnerský projekt s cílem osvěty a zapojení organizací veřejné správy do realizace CSR principů

pilíře CSR

Ekonomický

Sociální

Environmentální

Regionální

Projekt CSR-NET

O projektu

Potřeba reagovat na komplexní sociální, environmentální a ekonomické výzvy se v současnosti neustále zvyšuje. Tyto celospolečenské výzvy týkající se životního prostředí, překotného vývoje technologií a měnící se způsoby práce i komunikace, začínají vyžadovat pozornost v každodenním životě.

Výše uvedené oblasti lze shrnout pod zkratku CSR – „Corporate Social Resposibility“ neboli „Společenská odpovědnost firem a organizací“.

Cíle projektu CSR-NET

Cílem přeshraničního projektu CSR-NET je prostřednictvím udržitelné sítě, vzniklé z přeshraničního partnerství, zlepšit osvětu a zapojení organizací veřejné správy do realizace CSR principů.

Přestože je na dané téma v současné době kladen stále větší důraz, z dosud realizovaných aktivit v příhraničních regionech (např. ocenění CRS, audity CSR) a ze zkušenosti zapojených partnerů vyplývá, že u organizací veřejné správy dosud není téma dostatečně a systematicky řešeno. Hlavní důraz v projektu bude kladen na praktickou využitelnost a přenos konkrétních příkladů dobré praxe ve 4 hlavních pilířích CSR (ekonomický, sociální, environmentální a regionální), které se již osvědčily v českých nebo rakouských obcích, včetně vytvoření přeshraniční sítě.

Ekonomická oblast

Zahrnuje prosazování odpovědného a transparentního řízení úřadu.

Např. prosazování udržitelného zadávání veřejných zakázek, prokazatelné vystupování proti korupci atd.


Environmentální oblast

Zahrnuje ochranu a zlepšení životní prostředí.

Např. environmentální činnosti nad legislativní rámec – ISO normy, environmentální audity, využívání druhotných suroviny a obnovitelných zdrojů (solární panely, elektromobily ...) atd.

Sociální oblast

Zahrnuje odpovědnost a slušné jednání se zaměstnanci.

Např. odpovědný přístup k zaměstnancům, nefinanční benefity pro zaměstnance, přispívání k vyvážení osobního a pracovního života zaměstnanců, zapojení zaměstnanců do procesů vedoucích ke zlepšování chodu organizace atd.

Regionální oblast

Zahrnuje podporu místní skupiny nebo organizace nad požadovaný zákonný rámec.

Např. zvyšování životní úrovně, zdraví, bezpečnosti, vzdělávání a kulturní rozvoj občanů, podpora místních/regionálních výrobců, atd.

Mezi hlavní výstupy budou patřit vzdělávací materiály pro veřejnou správu pokrývající všechny 4 oblasti CSR. Obsahy vzdělávacích materiálů budou cílové skupině prezentovány v rámci celkem 4 síťových seminářů a odborné konference.  Dalším výstupem je webová stránka www.csr-net.eu obsahující mimo jiné interaktivní mapu obcí/měst aktivních v CSR, které by se chtěly  podělit o své zkušenosti a navázat partnerství s obcemi/městy čelícími obdobným výzvám.

 

V geograficky shodném, ale politicky rozděleném přeshraničním území, jsou společenské výzvy obdobné, ale přeshraniční propojení aktérů, kteří se na krajských a zemských úřadech či obcích aktivně zabývají tématikou CSR, v podstatě neexistuje. Cílem projektu je tuto skutečnost změnit.

Přehled zapojených organizací

Výstupy projektu

Hlavní výsledky projektu:

  • zmapování stávajícího stavu ve městech a obcích česko-rakouského příhraničí
    pomocí dotazníkového šetření,
  • vytvoření vzdělávacích materiálů k CSR na míru cílové skupině a následné vzdělávání,
  • vybudování přeshraniční sítě odpovědných pracovníků krajských a zemských úřadů
    v oblasti CSR a relevantních pracovníků obcí a měst,
  • bilaterální aktivity (síťovací semináře, exkurze).

Projekt probíhá za podpory Programu přeshraniční spolupráce:
Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.

FINANCOVÁNO Z PROJEKTU CSR-NET, číslo projektu ATCZ293.

Projektoví partneři:

JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.
Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice
IČ: 26091143

www.jaip.cz, info@jaip.cz

Vedoucí partner:

Michaela Novotná
novotna@jaip.cz, +420 608 572 269

NÖ.REGIONAL.GMBH
Purkersdorfer Strasse 8/1/4, 3100 St. Pölten

office@noeregional.at

Projektový partner:

Romana Sadravetz
romana.sadravetz@noeregional.at, +43 676 88 591 350

2022 © jaip.cz

This site is registered on wpml.org as a development site.